Fotogaléria

Interné smernice

Smernica č.Názov smerniceStiahnuť
10/2020Smernica o opatreniach na zamedzenie úniku alebo šíreniu nepôvodných druhov na území obce Rimavská Baňa a do jej okolia
8/2020Smernica o zabezpečovaní stravovania zamestnancom obce
7/2020Smernica o manažmente spracovania účtovných dokladov obce
6/2020Smernica o pravidlách pre evidenciu a odpisovanie majetku obce
5/2020Zásady pre vedenie peňažných prostriedkov obce
4/2020Zásady o poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom obce
3/2020Zásady pre vedenie účtovníctva obce
2/2020Zásady finančného riadenia a finančnej kontroly obce
1/2020Interná smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu v roku 2020
4/2019Nariadenie starostky
Obce Rimavská Baňa
o registratúrnom poriadku s využitím elektronického systému správy registratúry
2/2019Dodatok č. 1 k internej smernici pre vykonanie inventarizácie
č. 3/2015
1/2019SMERNICA UPRAVUJÚCA POSTUP OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK
4/2018PRACOVNÝ PORIADOK ZAMESTNANCOV OBCE
RIMAVSKÁ BAŇA
3/2018 ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU
OBCE RIMAVSKÁ BAŇA
2/2018 SMERNICA O ÚHRADÁCH ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE RIMAVSKÁ BAŇA
1/2018 Interná smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu
2/2017 Dodatok č. 1 k upravujúcej postup verejného obstarávateľa obce Rimavská Baňa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhovneplatná
1/2017Smernica
upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Rimavská Baňa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov
neplatná
3/2016Nariadenie starostky o registratúrnom poriadku bez využívania elektronického systému správy registratúry neplatná
2/2016Interná smernica podpisový poriadok
1/2016Interná smernica o vedení pokladne
4/2015DODATOK_Interná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
3/2015Interná smernica pre vykonanie inventarizácie
2/2015Interná smernica zásady podávania_preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
1/2015Interná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly