Fotogaléria

Rozpočet obce

Rozpočet obce Rimavská Baňa je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy.

Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na jeden rok, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Rozpočet sa spracúva podľa platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy a východísk k tvorbe štátneho rozpočtu. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu a ich jednotlivé triedenie je v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovaných pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, obec nezostavuje programový rozpočet na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

Návrh rozpočtu obce na rok 2021

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2015