Fotogaléria

Starostka obce

Mgr. Elena Polóniová
starostka obce Rimavská Baňa

vek: 53 rokov
vzdelanie: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica,
Fakulta prírodných vied

vo funkcii starostky obce od 02.12.2014

životopis starostky obce

email: starostka@obecrimavskabana.sk
tel/fax: +421 47 433 34 83
mobil: +421 907 256 171

Sľub starostu obce

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Starosta je najvyšším orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.Funkcie starostu:

  • Zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia
  • Vykonáva obecnú samosprávu
  • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom