Fotogaléria

Úradná tabuľa


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Záhrady o výmere 293 m², nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa, záhrady, parcela registra C č. 307/18 zapísanej na LV 211.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 20.11.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Parcela registra „E“ č. 305/1 – trvalý trávny porast o výmere 144 m2, č. 303/2 – trvalý trávny porast o výmere 327 m2 a č. 302/3 – orná pôda o výmere 244 nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa zapísané na LV 439.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 20.11.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmet prenájmu: parcela registra „C“ č.  1189 orná pôda o výmere 1 167 m2 zapísaná na LV 211, parcela registra „E“ č.  397 trvalý trávny porast o výmere 10 511m2, č. 1261 orná pôda o výmere 5 457 m2, č. 1386 ostatná plocha o výmere 1 872 m2 zapísaných na LV 439.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 20.11.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmet prenájmu: parcela registra E“ č. 842/3 trvalý trávny porast o výmere 97 m2, č. 798/1 orná pôda o výmere 6 861 m2, č. 798/2 orná pôda o výmere 406 m2, č. 798/3 orná pôda o výmere 51 m2, č. 798/4 orná pôda o výmere 46 m2, č. 799/1 trvalý trávnatý porast o výmere 1 657 m2, č. 799/2 trvalý trávnatý porast o výmere 330 m2, č. 799/3 trvalý trávnatý porast o výmere 2 008 m2, č. 799/4 trvalý trávnatý porast o výmere 383 m2, č. 797 orná pôda o výmere 7 755 m2zapísaná na LV 439

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 20.11.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmet prenájmu:parcela registra „E“ č.  1176 trvalý trávny porast o výmere 5 129 m2 zapísanej na LV 439.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 20.11.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmet prenájmu: parcela registra „E“ č.  399 trvalý trávny porast o výmere 4 295 m2 zapísanej na LV 439.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 20.11.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmet prenájmu: nebytový priestor kancelária na poschodí budovy Obecného úradu v Rimavskej Bani s podlahovou plochou 16,32 m2, na adrese Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, vedenej na LV č. 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 20.11.2020


Obec Rimavská Baňa, oznamuje Marekovi Kuruovi, trvale bytom Rimavská Baňa, že dňa 15.10.2020 mu bola na Obecný úrad doručená zásielka – Doporučený list do vlastných rúk.

Uvedenú písomnú zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrad v Rimavskej Bani najneskôr však do 31.10.2020.

Vyvesené dňa: 15.10.2020


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Oznámenia o začatí  konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení spoločnosťou TeleDat komunikačné systémy s.r.o., so sídlom Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 596 134

na stavbu ,,ZS a RR bod Rimavská Baňa – Výstavba novej základňovej stanice a zemná NN prípojka“

Vyvesené dňa: 28.9.2020
Zvesené dňa:


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmet prenájmu: nebytový priestor kancelária na poschodí budovy Obecného úradu v Rimavskej Bani s podlahovou plochou 16,32 m2, na adrese Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, vedenej na LV č. 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 14.9.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  

rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, ( ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov ktorým nariaďuje
účastníkovi konania:
Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
IČO: 00 319 015
vykonať opatrenia na nápravu podľa § 9 písm. d) v nadväznosti na § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z.z.

Rozhodnutie na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 11.9.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Záhrada o výmere 297 m2, parcela registra C č. 307/20 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:Záhrada o výmere 294 m2, parcela registra C č. 307/21 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Záhrada o výmere 274 m2, parcela registra C č. 307/23 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:Záhrada o výmere 295 m2, parcela registra C č. 307/22 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor verejná vyhláška Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch (na stiahnutie tu).

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Zastavaná plocha o výmere 64 m², parcela registra C č. 1458/7 a ostatná plocha o výmere 139 m2  parcela registra C 1989/11 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:  Zastavaná plocha o výmere 87 m², parcela registra C č. 1458/8 a ostatná plocha o výmere 121 m2  parcela registra C 1989/12 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:    Zastavaná plocha o výmere 76 m², parcela registra C č. 1458/6 a ostatná plocha o výmere 219 m2  parcela registra C 1989/10 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:      Záhrada o výmere 231 m², parcela registra C č. 1993/8 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


OZNÁMENIE

o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani

Starostka obce Rimavská Baňa oznamuje, že s účinnosťou od 03. apríla 2020 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani Pavlovi Hanuskovi podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva“ doručená na Obecný úrad Rimavskej Bani.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka Obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

Jána Korenyho

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 06.04.2020. Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Rimavskej Bani, dňa: 06.04.2020

Mgr. Elena Polóniová, starostka obce


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Ostatná plocha o výmere 983 mv vlastníckom podiele ½, nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Rimavská Bana a to pozemok parcela registra C č. 1112/4 – ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 983 m2 zapísaného na LV 437 v podiele 1/2

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 22.10.2019
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 199 m2 , nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Rimavská Bana a to pozemok parcela registra C č. 850/3  – oddeleného z parcely registra E č. 842/1 trvalý trávny porast podľa geometrického plánu č. G1 243/2019

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 22.10.2019
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o začatí konania o výrube stromov

Vyvesené dňa: 30.09.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené dňa: 15.05.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e

zoznam dlžníkov miestnych daní a poplatkov za tuhý komunálny odpad v Obci Rimavská Baňa podľa stavu k 31.12.2018

Vyvesené dňa: 21.03.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o začatí konania o výrube stromov

Vyvesené dňa: 14.03.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené dňa: 23.05.2018
______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou   z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 99 m², parcela registra C č. 1989/8 a zastavaná plocha o výmere 265 m2 parcela registra C č. 1989/2 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 09.05.2018
Zvesené dňa: 25.05.2018

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou   z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 426 m², parcela registra C č. 1989/9 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 09.05.2018
Zvesené dňa: 25.5.2018

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Róberta Vinarčíka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Miroslava Harušťáka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 26.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Romana Kuru.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 26.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Oznámenia o zrušení trvalého pobytu pre

Milana Vinarčíka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o začatí konania o výrube stromov

Vyvesené dňa: 14.03.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené dňa: 23.05.2018
______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou   z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 99 m², parcela registra C č. 1989/8 a zastavaná plocha o výmere 265 m2 parcela registra C č. 1989/2 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 09.05.2018
Zvesené dňa:

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou   z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 426 m², parcela registra C č. 1989/9 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 09.05.2018
Zvesené dňa:

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Róberta Vinarčíka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Miroslava Harušťáka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 26.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Romana Kuru.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 26.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Oznámenia o zrušení trvalého pobytu pre

Milana Vinarčíka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Zastavaná plocha o výmere 22 m², parcela registra C č. 1989/13 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Záhrada o výmere 297 m2, parcela registra C č. 307/20 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:Záhrada o výmere 294 m2, parcela registra C č. 307/21 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Záhrada o výmere 274 m2, parcela registra C č. 307/23 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:Záhrada o výmere 295 m2, parcela registra C č. 307/22 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 17.8.2020


Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor verejná vyhláška Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch (na stiahnutie tu).

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu: Zastavaná plocha o výmere 64 m², parcela registra C č. 1458/7 a ostatná plocha o výmere 139 m2  parcela registra C 1989/11 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:  Zastavaná plocha o výmere 87 m², parcela registra C č. 1458/8 a ostatná plocha o výmere 121 m2  parcela registra C 1989/12 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:    Zastavaná plocha o výmere 76 m², parcela registra C č. 1458/6 a ostatná plocha o výmere 219 m2  parcela registra C 1989/10 zapísanej na LV 211 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:      Záhrada o výmere 231 m², parcela registra C č. 1993/8 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 4.5.2020
Zvesené dňa: 


OZNÁMENIE

o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani

Starostka obce Rimavská Baňa oznamuje, že s účinnosťou od 03. apríla 2020 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani Pavlovi Hanuskovi podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva“ doručená na Obecný úrad Rimavskej Bani.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka Obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

Jána Korenyho

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 06.04.2020. Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Rimavskej Bani, dňa: 06.04.2020

Mgr. Elena Polóniová, starostka obce


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Ostatná plocha o výmere 983 mv vlastníckom podiele ½, nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Rimavská Bana a to pozemok parcela registra C č. 1112/4 – ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 983 m2 zapísaného na LV 437 v podiele 1/2

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 22.10.2019
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou  z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 199 m2 , nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Rimavská Bana a to pozemok parcela registra C č. 850/3  – oddeleného z parcely registra E č. 842/1 trvalý trávny porast podľa geometrického plánu č. G1 243/2019

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 22.10.2019
Zvesené dňa: 


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o začatí konania o výrube stromov

Vyvesené dňa: 30.09.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené dňa: 15.05.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e

zoznam dlžníkov miestnych daní a poplatkov za tuhý komunálny odpad v Obci Rimavská Baňa podľa stavu k 31.12.2018

Vyvesené dňa: 21.03.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o začatí konania o výrube stromov

Vyvesené dňa: 14.03.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené dňa: 23.05.2018
______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou   z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 99 m², parcela registra C č. 1989/8 a zastavaná plocha o výmere 265 m2 parcela registra C č. 1989/2 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 09.05.2018
Zvesené dňa: 25.05.2018

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou   z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 426 m², parcela registra C č. 1989/9 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 09.05.2018
Zvesené dňa: 25.5.2018

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Róberta Vinarčíka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Miroslava Harušťáka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 26.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Romana Kuru.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 26.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Oznámenia o zrušení trvalého pobytu pre

Milana Vinarčíka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o začatí konania o výrube stromov

Vyvesené dňa: 14.03.2019

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

z v e r e j ň u j e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené dňa: 23.05.2018
______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou   z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 99 m², parcela registra C č. 1989/8 a zastavaná plocha o výmere 265 m2 parcela registra C č. 1989/2 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 09.05.2018
Zvesené dňa:

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou   z v e r e j ň u j e  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rimavská Baňa

 zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prevodu:       Zastavaná plocha o výmere 426 m², parcela registra C č. 1989/9 zapísanej na LV 439 vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Rimavská Baňa.

Zámer na stiahnutie tu.

Vyvesené dňa: 09.05.2018
Zvesené dňa:

______________________________________________________________

Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Róberta Vinarčíka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Miroslava Harušťáka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 26.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre

Romana Kuru.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 26.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017


Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Oznámenia o zrušení trvalého pobytu pre

Milana Vinarčíka.

Menovaný má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa: 15.05.2017