Fotogaléria

Výberové konanie

Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre

Obec Rimavská Baňa, Železničná 107, 980 53  Rimavská Baňa

 vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

 1.  jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra;
 2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra;
 3. jedno pracovné miesto asistenta odborného Komunitného centra;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.07.2020 o 9.00 hod. v priestoroch

Komunitného centra Rimavská Baňa

(Železničná 107, 980 53 Rimavská Baňa).

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.07.2020 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o výberovom konaní

so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a)


Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

vyhlasuje výberové konanie na

Jedno pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. marca 2019 o 10.00 hod.

v priestoroch zasadačky na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu .

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22.03.2019 o 13.00 hodine. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Žiadosť je potrebné doručiť alebo zaslať na adresu Obecného úradu v Rimavskej Bani v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie MOPS – NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • Žiadosť,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

Úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži). Miestom výkonu práce územie obce Rimavská Baňa a kancelária v priestoroch Obecného úradu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. apríl 2019.

Pracovný pomer bude trvať do 30. novembra 2020.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o výberovom konaníObec Rimavská Baňa

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a

uznesením OZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ   KONTROLÓR   OBCE   RIMAVSKÁ BAŇA

 •  s pracovným úväzkom 0,1

V Rimavskej Bani, 20.12.2018

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie funkcie hlavný kontrolór obce Rimavská Baňa


OBEC  RIMAVSKÁ  BAŇA

Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzačov:

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  • absolvovanie atestácie alebo jej náhrady,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť),
  • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
  • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
  • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
  • znalosť práce s počítačom a internetom,
  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa,
  • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
  • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte osobne do podateľne Obecného úradu Rimavská Baňa, alebo poštou:

na adresu zriaďovateľa: OBEC  RIMAVSKÁ  BAŇA

Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa

do 21. mája 2018 do 12.00 hod.

.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie informácie:

Obec Rimavská Baňa,  tel.: 047/5495293 mobil: 0907256171

e-mail: starostka@obecrimavskabana.sk

 

Mgr. Elena Polóniová, v.r.

starostka obce

V Rimavskej Bani, dňa 17. aprila 2018

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o výberovom konanií na obsadenie funkcie riaditeľa

____________________________________________________________________

OBEC  RIMAVSKÁ  BAŇA

Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzačov:

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  • absolvovanie atestácie alebo jej náhrady,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť),
  • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
  • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
  • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
  • znalosť práce s počítačom a internetom,
  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa,
  • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
  • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte osobne do podateľne Obecného úradu Rimavská Baňa, alebo poštou:

na adresu zriaďovateľa: OBEC  RIMAVSKÁ  BAŇA

Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa

do 12. januára 2018 do 12.00 hod.

.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie informácie:

Obec Rimavská Baňa,  tel.: 047/5495293 mobil: 0907256171

e-mail: starostka@obecrimavskabana.sk

 

Mgr. Elena Polóniová, v.r.

starostka obce

V Rimavskej Bani, dňa 15. decembra 2017

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o výberovom konanií na obsadenie funkcie riaditeľa

________________________________________________________________________________

Obecný úrad Rimavská Baňa

vyhlasuje výberové konanie na

Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby.

Tri pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. novembra 2017 o 10.00 hod.

 v priestoroch zasadačky na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (člen miestnej občianskej poriadkovej služby, koordinátor miestnej občianskej poriadkovej služby alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.11.2017 o 12 hodine. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu Obecného úradu v Rimavskej Bani v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie MOPS – NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu (pre pozíciu koordinátora členov miestnej občianskej poriadkovej služby),
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži) nie starším ako tri mesiace.

Miestom výkonu práce územie obce Rimavská Baňa a kancelária v priestoroch Obecného úradu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. december 2017.

Pracovný pomer bude trvať do 30. novembra 2020 t.j. 36 mesiacov.

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby

Ochrana verejného poriadku

Ochrana súkromného a verejného majetku

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

Ochrana životného prostredia

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

Ďalšie informácie:
Obec Rimavská Baňa,  tel.: 047/5495293 mobil: 0907256171
e-mail: starostka@obecrimavskabana.sk

Mgr. Elena Polóniová, v.r.
starostka obce

V Rimavskej Bani, dňa 2. novembra 2017

Súbor na stiahnutie: Oznam o výberovom konaní

________________________________________________________________________________

OBEC  RIMAVSKÁ  BAŇA
Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzačov:

·         kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
·         najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
·         absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady,
·         ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

·         bezúhonnosť,
·         zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť),
·         orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
·         základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
·         znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
·         znalosť práce s počítačom a internetom,
·         riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
·         flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
·         vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
·         overené kópie dokladov o vzdelaní,
·         doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
·         potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
·         štruktúrovaný profesijný životopis,
·         predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa,
·         výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
·         lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
·         ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
·         písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
·         čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte osobne do podateľne Obecného úradu Rimavská Baňa, alebo poštou:
na adresu zriaďovateľa: OBEC  RIMAVSKÁ  BAŇA
Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa
do 31. mája 2017 do 12.00 hod.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie informácie:
Obec Rimavská Baňa,  tel.: 047/5495293 mobil: 0907256171
e-mail: starostka@obecrimavskabana.sk

Mgr. Elena Polóniová, v.r.
starostka obce

V Rimavskej Bani, dňa 26. apríla 2017

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o výberovom konanií na obsadenie funkcie riaditeľa