Fotogaléria

Výročné správy

Konsolidovanú výročnú správu obce Rimavská Baňa za rok 2019 nájdete tu.

Konsolidovanú výročnú správu obce Rimavská Baňa za rok 2018 nájdete tu.

Konsolidovanú výročnú správu obce Rimavská Baňa za rok 2017 nájdete tu.

Konsolidovanú výročnú správu obce Rimavská Baňa za rok 2016 nájdete tu.

Konsolidovanú výročnú správu obce Rimavská Baňa za rok 2015 nájdete tu.

Konsolidovanú výročnú správu obce Rimavská Baňa za rok 2014 nájdete tu.

Individuálna výročná správa obce

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa zverejňujú uložením do registra.

Konsolidovaná výročná správa obce

Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú.

Konsolidovaná výročná správa obce spojená

Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, možno údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej výročnej správy.