Fotogaléria

VZN

Na usmernenie výkonnej činností a úloh samosprávy, obec vydáva Všeobecne záväzné nariadenia obce Smernice. Rozdiel medzi týmito dvoma rôznymi druhmi právnych predpisov je v ich záväznosti. Smernice väčšinou zaväzujú len samosprávu k vykonávaniu určitých činností rôznym spôsobom, pričom VZN sú záväzne pre všetkých obyvateľov ako aj návštevníkov obce. Ale aby sa nariadenia a smernice dostali do „života“ je nutné aby prešli legislatívnym procesom na úrovni samosprávy.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rimavská Baňa (nájdete tu)

Smernice (nájdete tu)

Obec musí zverejniť návrhy všeobecne záväzných nariadení (VZN), o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej stránke obce, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

Návrhy VZN nájdete v sekcii Dokumenty na pripomienkovanie.

Odo dňa vyvesenia návrhu nariadenia plynie 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby podávať pripomienky (ústne, písomne alebo e-mailom).

Pripomienkové konanie je za určitých okolností možné úplne vynechať – živelná pohroma, všeobecné ohrozenie, odstraňovanie následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku

Vyhodnotenie pripomienok uskutočňuje navrhovateľ nariadenia spolu s príslušnou komisiou OZ. Vyhodnotenie pripomienok je predložené poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva.