Fotogaléria

Záverečné účty

Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2019 nájdete tu

Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2018 nájdete tu.

Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2017 nájdete tu.

Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2016 nájdete tu.

Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2015 nájdete tu.

Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2014 nájdete tu.

Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.

Záverečný účet obce obsahuje najmä:

  • údaje o plnení rozpočtu v členení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
  • bilanciu aktív a pasív,
  • prehľad o stave a vývoji dlhu,
  • údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
  • prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
  • údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

  • celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
  • celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.